Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowych Skalmierzycach

Formy pomocy

Pomoc społeczna

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa mającą na celu umożliwianie osobom i rodzinom przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. 
Instytucja ta wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. Zadaniem pomocy społecznej jest zapobieganie powstawaniu trudnych sytuacji życiowych, przez podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem. 
Pomoc społeczną organizują organy administracji rządowej i samorządowej współpracując w tym zakresie, na zasadach partnerstwa, z organizacjami pozarządowymi, Kościołem Katolickim i innymi kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi. 
Gmina i powiat, obowiązane zgodnie z przepisami ustawy do wykonywania zadań pomocy społecznej, nie mogą odmówić pomocy osobie potrzebującej, mimo istniejącego obowiązku osób fizycznych lub prawnych do zaspokajania jej niezbędnych potrzeb życiowych. Rodzaj, forma i rozmiar świadczenia powinny być odpowiednie do okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy. Potrzeby osób i rodzin powinny zostać uwzględnione, jeżeli odpowiadają celom i mieszczą się w możliwościach pomocy społecznej. 
Osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej są obowiązane do współdziałania w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej. 

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. z 2020r., poz. 1876 ze zm.),
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu Postępowania Administracyjnego ( Dz.U. z 2020r., poz.256 ze zm.),
  • Uchwały Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 paź2018 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2019 – 2023 (M.P.  2020 r., poz.1007), 
  • Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej w sprawie domów pomocy społecznej (Dz.U. z 2018r., poz. 734),
  • Ustawa z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych  (Dz. U. z 2018r., poz. 1000),
  • Ustawa z dnia 26 stycznia 2018 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. u. z 2020r., poz. 821),
  • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020r., poz. 218),
  • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020r., poz. 1398).

 

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Maj 2022
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Imieniny